מאוחדים בדרך לניצחון - צר

ועדת אתיקה ובוררות

פתרון סכסוכים באמצעות גישור ובוררות בפני ועדת האתיקה של הלשכה. תהליך הבוררות בלשכה מבוסס על שיתוף פעולה, דיאלוג והקשבה, בנוכחותנו- כצד שלישי ובהתייעצות עם היועץ המשפטי עו"ד אילן שרקון.

נוהל הליך בוררות

 1. מוסד בוררות, אשר יהא אמון על פתרון סכסוכים שיתגלעו בין מתווכים ו/או על סכסוכים שיתגלעו בין מתווכים ללקוחות. מובהר כי מוסד הבוררות, רשאי להחליט בכל שלב עד למינוי הבורר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי מחלוקות ו/או עניינים אשר הובאו לפתחו אינם מתאימים לפתרון במסגרת מוסד הבוררות, ולהפנותם לגישור ו/או לפתרון ההליך מחוץ לכותלי הארגון בהתאם להחלטת הצדדים הנוגעים בדבר.
 2. הבוררים במוסד הבוררות, ייבחרו ויוסמכו על ידי הלשכה הארצית.
 3. הבוררים שייבחרו יהיו בעלי רישיון תיווך מקרקעין בתוקף; בעל וותק בעבודה כמתווך של חמש שנים לפחות. כאשר יינתן יתרון למתווכים בוגרי לימודים אקדמיים ו/או לבוגרי הכשרות מקצועיים וקורסים.
 4. כלל חברי הארגון יחתמו על שטר הבוררות בנוסח המצ”ב כנספחים א’ ו- ב’ למסמך זה, לפיו במקרה של מחלוקות שיתגלעו בינם לבין מתווכים אחרים או בינם לבין לקוחות, אלו ייפתרו במסגרת מוסד הבוררות (ככל שהדבר יתאפשר) בהתאם להסכמת הצדדים. הליך הבוררות יהיה כפוף לחוק הבוררות, תשכ”ח-1968.
 5. הליך מינוי בורר לסכסוך ייעשה כמפורט להלן:
  • חבר הארגון יפנה להנהלת מוסד הבוררות הארצית בהתאם לפרטיה המפורטים באתר הארגון, באמצעות טופס בקשה להליך בוררות ומינוי בורר בנוסח המצ”ב כנספח ג’ למסמך זה, בו יפורטו, בין היתר, הפרטים הבאים:
   • שמות הצדדים לסכסוך.
   • הסבר קצר בדבר מהות הסכסוך.
   • אסמכתאות לטענות (ככל שישנן).
  • לטופס הבקשה להליך בוררות ומינוי בורר המפורט לעיל, תצורף אסמכתא בדבר תשלום אגרה בסך של 300 ₪ שלא יוחזרו. הסכומים יכולים להשתנות לפי שיקול דעת הנהלת הארגון. שינוי שכזה יפורסם באתר הארגון.
  • טופס בקשה להליך בוררות ומינוי בורר אשר יוגש ללא צירוף אסמכתא בדבר תשלום האגרה כאמור, לא יועבר לגורמים הרלוונטיים לצורך המשך טיפול בפנייה.
  • טופס הבקשה למינוי בורר יועבר לוועדת הבוררות הארצית, אשר תבחר ממאגר הבוררים של הארגון בורר מתאים (או מספר בוררים, לפי העניין) לפתרון המחלוקת, בהתאם לטיב המחלוקת וזהות הצדדים לה (“הבורר”).
  • כל אחד מהצדדים להליך הבוררות (לרבות הבורר עצמו) יהיה רשאי, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת ועדת הבוררות הארצית בדבר מינוי הבורר, או בתוך 3 ימים מיום שנודע על ניגוד עניינים אשר לא מאפשר את המשך מינוי הבורר בהליך הבוררות (לפי המאוחר), לפנות בכתב לוועדת הבוררות הארצית בבקשה לביטול מינוי הבורר הנוכחי וכן מינויו של בורר אחר במקומו.
  • החלטת ועדת הבוררות הארצית ביחס לבקשה שהתקבלה אצלה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, תתקבל ותימסר לפונה וליתר הצדדים בהליך עד לא יאוחר מ 14 ימי עסקים ממועד קבלתה במזכירות ועדת הבוררות הארצית.
  • הבורר יוסמך לטיפול במחלוקת שהובאה לטיפולו בהתאם לכתב מינוי מטעם הוועדה בנוסח המצ”ב כנספח ד’ למסמך זה. הבורר יפעל בהתאם למסמך ההוראות לניהול הליך בוררות המצ”ב כנספח ה’ לתקנון זה.
  • בחירת בורר ומינויו יבוצע על ידי הוועדה לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת טופס הבקשה למינוי בורר בצירוף אסמכתא על ביצוע תשלום במזכירות ועדת הבוררות הארצית.
  • לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לאחר קבלת כתב המינוי, יפנה הבורר לצדדים בנושא לצורך השלמות מסמכים ו/או קבלת כתבי טענות וכן לצורך תיאום מועדי ישיבות בוררות.
  • במסגרת פניית הבורר לצדדים, כאמור בסעיף 5.9 לעיל, יעדכן הבורר את הצדדים בדבר שכר הבורר בהליך. שכר הבורר בכל מקרה לא יעלה על 500 ₪ לכל דיון, ו 200 ₪ לכל שעת עבודה של הבורר מעבר לדיונים. הסכומים הנ”ל עשויים להשתנות מעת לעת על פי החלטת הנהלת הלשכה, כפי שתפורסם באתר הלשכה.
  •  
  • מתן החלטת הבורר במחלוקת שהובאה לפתחו, תינתן לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת כתב המינוי, למעט במקרים מורכבים לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבורר, שאז התקופה תתארך בהתאם לכל מקרה לגופו.
 6. בסיום כל ישיבה/פגישת בוררות יכין הבורר וישלח לצדדים פרוטוקול ישיבה. ככל שיהיה בכך צורך, עלויות הכנת הפרוטוקול תחול על הצדדים להליך הבוררות (“פרוטוקול הישיבה”).
 7. לבקשת הצדדים ו/או במקרים בהם יוחלט על ידי הבורר, לפי שיקול דעתו הבלעדי כי יש צורך בכך שכלל ישיבות/פגישות הבוררות יוקלטו ויתומללו ע”י בעל מקצוע, יישאו הצדדים על חשבונם בעלות בעל המקצוע כאמור. במקרה כאמור כלל ההקלטות כשהן מתומללות יימסרו לידי הבורר. (“הקלטות והתמלולים”).
 8. כלל פרוטוקולי הישיבות , ההקלטות והתמלולים וכן החלטות הבורר בהליך יישמרו על ידי הבורר ועל ידי ועדת הבוררות הארצית עד 3 שנים לאחר סיום הליך הבוררות וקבלת החלטת הבורר.
 9. הבורר רשאי להחליט על סנקציות, עונשים וחיובים במסגרת הליך הבוררות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות תשלום כספים ו/או פיצויים ו/או שיפויים וכן לרבות אזהרה / נזיפה / השעיה מן הארגון לתקופה קצובה / הוצאה מן הארגון / פרסום ההחלטה באופן ובדרך שיוחלט על ידי הבורר וכיו”ב.

הגשת בקשה לבוררות

 1. הורידו את כתב ההסכמה, מלאו את כל הפרטים ושלחו אותו דרך הטופס – להורדת הקובץ לחצו כאן
 2. לאחר שליחת הבקשה תעברו לשלב תשלום האגרה.
 3. לאחר ביצוע התשלום יצור איתכם קשר נציג הועדה.